Winkelwagen

Algemene voorwaarden

Lees de algemene voorwaarden van Kerstpakket.com goed door.

1: Bedrijfsgegevens

Deze website is een onderdeel van Kerstpakketten.com, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 86874527.

Logo kerstpakket.com 2023
Ranonkelstraat 21
6942 VX Didam

KvK nr.: 86874527
BTW nr.: NL233747400B01

Bezoekadres:
Molenstraat 15a
6687 AM Angeren

T:  085 – 006 78 64
E:  verkoop@kerstpakket.com
W: www.kerstpakket.com

2: Bestelinformatie

Onze kerstpakketten zijn te bestellen zolang de voorraad strekt. Om alle kerstpakketten in de door u gewenste samenstelling tijdig af te kunnen leveren, is het noodzakelijk dat wij uw kerstpakketten bestelling op tijd ontvangen. Een bestelling plaatsen kan telefonisch of via de webshop. U ontvangt de bestelbevestiging per e-mail nadat wij uw bestelling hebben gecontroleerd. De bestelling is definitief wanneer wij de volledige betaling hebben ontvangen en u een orderbevestiging per mail hebt ontvangen van ons. Let op: de bevestiging van ontvangst van uw bestelling is niet gelijk aan de orderbevestiging die u later per mail ontvangt. Indien u na 15 december wenst te bestellen, raden wij u aan telefonisch contact met ons op te nemen. Onze klantenservice kan u vertellen welke mogelijkheden er op dat moment zijn.

2.1: Archiveren van informatie en gegevens

De elektronische overeenkomsten tussen onze website en koper worden door de eigenaar van deze website gearchiveerd voor eventuele controle en/of naslagwerk. Betreffende gegevens worden niet aan derden verstrekt. Opvragen van de gearchiveerde stukken is mogelijk per e-mail.

2.2: Maatwerk kerstpakketten

Naast de standaard kerstpakketten en andere kerstgeschenken bieden wij u ook de mogelijkheid om zelf uw kerstpakketten samen te stellen. Dit is al mogelijk vanaf 10 stuks. Gaat hier uw voorkeur naar uit, dan kunt u het formulier op onze website invullen of telefonisch contact met ons opnemen. In samenspraak bespreken we de mogelijkheden en eventueel plannen we een afspraak in.

2.3: Overige kerstgeschenken

Onze overige geschenken kunt u bestellen zolang de voorraad strekt. Na het indienen van een bestelling gaan wij als organisatie kijken of we uw bestelling op voorraad hebben. Hiervan zullen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Indien op voorraad zullen wij u per mail voorzien van een orderbevestiging.

2.4: Bestelprocedure

De bestelprocedure is als volgt:

U kiest het gewenste artikel en geeft het aantal stuks in. Plaats het pakket vervolgens via de ‘bestelknop’ in het winkelmandje en doorloop vervolgens de bekende stappen.

Vervolgens bevestigt u uw bestelling en krijgt u per mail een ontvangstbevestiging. Wij controleren uw bestelling en sturen u een bestelbevestiging inclusief de factuur als uw bestelling toereikend is.

Bestellingen worden pas definitief doorgezet als de factuur is betaald.

3. Betaalmogelijkheden

De volgende betaalmethoden worden u aangeboden: betalen op factuur. Bestelt u als consument, dan sturen wij u een betaallink in plaats van een  factuur.

Bestellingen worden pas definitief doorgezet als de factuur is betaald.

4. Leveringsvoorwaarden

Bezorgen is maatwerk. Onze transporteurs bezorgen uw bestelling op werkdagen tussen 8.00 uur en 18.00 uur (niet op zaterdag en zondag) op de door u aangegeven dag. Wij kunnen helaas geen exacte tijden van aflevering opgeven, aangezien we afhankelijk zijn van externe factoren (wegwerkzaamheden, weersverwachtingen, files etc) en een externe partij. Alle eindejaarsgeschenken worden afgeleverd op de begane grond.

Het is tegen meerprijs mogelijk om een dagdeel of tijdsblok te kiezen. Neem voor alle mogelijkheden contact met ons op.

Houdt u er rekening mee dat er door bijvoorbeeld weers- en/of verkeersinvloeden onvoorziene vertraging in de levering kan ontstaan. Laat daarom uw bestelling een ruime periode vóór de dag van uitreiking/ kerstborrel afleveren. De door u opgegeven leverdatum is dus géén definitieve datum. Mocht uw zending niet te leveren zijn op de aangegeven datum, dan wordt deze in de regel de volgende werkdag (opnieuw) bij u aangeboden.

Wij zijn graag tijdig geïnformeerd over omstandigheden welke vooraf bij onze chauffeurs bekend dienen te zijn. Meldt ons bijvoorbeeld indien het afleveradres niet met een grote vrachtwagen te bereiken is of wanneer het afleveradres zich aan de achterkant van uw pand bevindt. Door uw medewerking wordt tijdige bezorging eenvoudiger.

4.1: Bezorgmogelijkheden en bezorgkosten

Bezorgen is maatwerk en in de regel verzorgen wij palletzendingen met aflevering op 1 adres (begane grond). De kosten zijn onder meer afhankelijk van in welk land en waar we mogen bezorgen.

Het is mogelijk om tegen meerprijs op meerdere adressen te leveren.

We bieden de service aan om kerstpakketten ‘huiszending klaar’ te maken. Dit betekent dat wij de pakketten verzendklaar maken en voorzien van de juiste etiketten, waarna we ze overdragen aan een externe pakketdienst die zorgdraagt voor de levering naar huisadressen in Nederland en België. Bij huiszendingen maken we gebruik van een externe partij, waardoor we géén enkele invloed hebben op het gehele verzendproces en moeten we vermelden dat alle risico’s en verantwoordelijkheden met betrekking tot onder andere breuk, schade, te late levering, het kwijtraken van pakketten etc. bij de opdrachtgever liggen.

4.2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van al onze transacties en komen in de plaats van eventuele eerder geldende en/of gedeponeerde algemene voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities. Bedingen, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

2. Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

4.3 Totstandkoming overeenkomsten

3. Wij leveren louter ‘Business-to-Business’, deze algemene voorwaarden zijn dan ook bedoeld voor zakelijke klanten. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

4. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het totaalbedrag inclusief BTW heeft voldaan.

4.4: Nakomingstermijn

5. De termijnen van nakoming worden slechts bij benadering opgegeven, gelden derhalve niet als fatale termijnen. Overschrijding van nakomingstermijn zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding der overeenkomst.

6. Wij mogen het opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen, totdat aan ons een nieuw adres is medegedeeld. Na administratieve sluiting van de order is het niet meer mogelijk een nieuw leveringsadres op te geven. Alle schade, die hieruit voortvloeit, komt voor rekening van de opdrachtgever.

4.5: Prijzen

7. Indien niet anders is overeengekomen gelden onze prijzen zoals afgebeeld, exclusief btw, verpakking, verzending, vervoersdocumenten, verzekering en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen. Onze prijzen zijn altijd in € (euro).

8. Waardevermindering der Nederlandse valuta alsmede prijsstijgingen welke zich voordoen tussen het tijdstip van de opdracht en de betaling geven ons het recht de overeengekomen prijs dien overeenkomstig te wijzigen.

9. Lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten, heffingen en andere lasten, na de aanbieding of het tot stand komen der overeenkomst ingevoerd of verhoogd, worden door ons aan de wederpartij in rekening gebracht.

10. De in onze prijscouranten opgenomen prijzen zijn vrijblijvend, d.w.z. dat alle orders zullen worden uitgevoerd tegen de op het moment van aflevering geldende prijzen en condities.

4.6: Annulering

11. Eenzijdige annulering van de wederpartij na het indienen van de order is niet mogelijk en het terug ontvangen van het totaalbedrag inclusief BTW is dan ook niet mogelijk.

4.7 Reclame

12. De controle op de hoeveelheid berust bij de wederpartij. Wordt door de wederpartij niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 1 werkdag na ontvangst over de hoeveelheden gereclameerd, dan worden de hoeveelheden vermeld op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten als juist te zijn erkend.

13. Andere reclames dienen schriftelijk uiterlijk binnen 8 (acht) dagen, na de nakoming door de wederpartij bij ons te zijn ingediend. Bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geachte de transactie te hebben goedgekeurd.

14. Reclames geven de wederpartij geen recht om betaling van het niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten.

15. Vrijwaring wegens verborgen gebreken wordt uitgesloten.

16. Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kleur, afmeting, afwerking, hoeveelheid en kwaliteit kunnen nimmer een grond tot reclame opleveren.

17. Indien is overeengekomen dat, door de wederpartij aangeleverde artikelen zullen worden mee verpakt, dienen deze artikelen uiterlijk 6 (zes) weken voor de overeengekomen afleverdatum in ons bezit te zijn. Wederpartij is verantwoordelijk voor de aanlevering van deze artikelen. Indien artikelen niet voor bovengenoemde termijn of een andere in overleg overeengekomen fatale datum, in ons bezit zijn, worden de pakketten zonder deze artikelen verpakt en afgeleverd. Reclames of annuleringen op grond van bovengenoemde worden niet geaccepteerd.

18. Het in behandeling nemen van klachten wil niet zeggen, dat wij de reclame beschouwen als tijdig of terecht.

19. Indien de artikelen na de aflevering ervan wat betreft aard en/of samenstelling zijn gewijzigd, geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, beschadigd of overgepakt zijn, vervalt elk recht tot reclame.

20. Indien de wederpartij met inachtneming van het bovenstaande heeft gereclameerd en de reclame terecht is, zullen wij uitsluitend gehouden zijn de artikelen, waarop de reclame betrekking heeft, voor onze rekening te vervangen.

4.8: Retourzendingen

21. Geleverde en geaccepteerde goederen worden door ons niet teruggenomen, tenzij anders wordt overeengekomen.

22. Indien en voor zover partijen overeenkomen, dat de goederen worden teruggenomen, zijn wij gerechtigd tot creditering tegen de marktprijzen op de dag van terugname en aan de wederpartij een schadevergoeding door te berekenen van tenminste 20% (twintig procent) van de factuurwaarde van de goederen, onverminderd ons recht op nakoming en verdere vergoeding van schade.

23. Kerstpakket.com is gerechtigd de teruggezonden artikelen ter beschikking van de wederpartij voor diens rekening en risico te houden of te doen houden, indien deze niet op grond van een gerechtvaardigde reclame zijn teruggezonden.

4.9: Betaling

24. De volledige betaling geschiedt vooraf levering. Het totaalbedrag inclusief btw dient voor daadwerkelijke leverdatum op onze rekening te zijn bijgeschreven. Bij aanvragen/orders van groot formaat kan er gekozen worden om de betaling in meerdere fasen te laten geschieden.

25. De wederpartij wordt geacht na verloop van deze termijn of de anders overeengekomen termijn van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn.

26. Indien de wederpartij niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, hebben wij het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen, onverminderd de door ons verder toekomende rechten. Het percentage zal 1% per maand bedragen.

27. Iedere verplichting van een wederpartij is onzerzijds terstond opeisbaar ingeval de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien te zijnen laste beslag wordt gelegd.

28. Door ons ontvangen betalingen strekken allereerst in mindering op de in het volgende artikel bepaalde (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten, vervolgens op de verschuldigde administratiekosten en de rente en tenslotte op de langst opeisbare factuur c.q. vordering, zelfs indien de wederpartij anders aangeeft.

29. Geschiedt nakoming in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door ons afzonderlijk worden gefactureerd.

30. Geplaatste bestellingen kort voor de kerstdagen dienen direct voldaan te worden middels de op dat moment aanwezige betaalmethoden in de webshop. Het kan zijn dat enkele betaalmethode worden uitgeschakeld indien we ons korte tijd voor de feestdagen begeven.

4.10: Kosten

31. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke zijn begrepen, welke door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten belopen 15% van de contractsom, met een minimum van € 75,00 waaromtrent geen bewijs hoeft te worden aangevoerd, onverminderd ons recht op verdere vergoeding van de schade; zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van onze advocaat is gesteld ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.

4.11: Overmacht

32. In geval nakoming van onze leveringsverplichting door weer, ongevallen, verkeer, stakingen, overheidsmaatregelen, natuurrampen, oorlog, grens sluitingen, virusuitbraken, gevolgen van een pandemie en alle overige van buitenkomende oorzaken waar wij als bedrijf geen invloed op hebben, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van bestellingen door toeleveringsbedrijven en/of andere omstandigheden, die wij niet hebben kunnen voorzien en waarop wij geen invloed hebben, redelijkerwijze niet van ons kan worden verlangd, zijn wij gerechtigd de aflevering gedurende een door ons te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Mocht door voornoemde omstandigheden de nakoming van onze afleveringsverplichtingen langer dan een maand worden vertraagd, dan zijn beide partijen gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst, voor zover deze al dan niet door Kerstpakket.com is uitgevoerd, te ontbinden door schriftelijke kennisgeving daarvan aan de andere partij.

33. Wij behouden ons het recht voor artikelen, die door onze toeleveranciers niet, niet tijdig, of om wat voor reden dan ook niet worden geleverd, te vervangen door een minimaal gelijkwaardig artikel. Levering van vervangende artikelen zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding der overeenkomst.

4.12: Eigendomsvoorbehoud

34. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties volledig zijn voldaan, ook indien zij zijn verwerkt, gebruikt, verbruikt of in andere goederen zijn opgenomen. Wij verkrijgen bij vermenging, verwerking of opname in andere goederen te allen tijde mede-eigendom naar rato van de waarde van de door ons geleverde goederen. Voor de betaling is de wederpartij derhalve niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom alsmede bruikleen over te dragen.

35. Op alle door ons geleverde goederen behouden wij ons nu reeds voor alsdan pandrechten voor tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties, voor zover de wet zulks toelaat.

36. Tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden is de wederpartij verplicht de goederen tegen brandgevaar en andere te verzekeren risico’s te verzekeren en met de nodige zorgvuldigheid en identificeerbaarheid te bewaren. Voorts is de wederpartij verplicht op ons eerste verzoek ten behoeve van ons alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars hieruit voortvloeiend aan ons te verpanden tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties.

37. De wederpartij verplicht zich om nog niet betaalde goederen op eerste verzoek aan ons ter beschikking te stellen en verleent reeds nu machtiging aan de door ons aan te wijzen persoon om alsdan de ruimte te betreden en die goederen mee te nemen.

4.13: Aansprakelijkheid

38. De wederpartij zal alle schade voor zijn rekening nemen en ons vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoeding van schade, indien en voor zover:

a.- Deze schade door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige bewaring van de afgeleverde artikelen door de wederpartij is ontstaan en/of

b.- Deze schade is ontstaan, doordat de wederpartij niet geheel conform de instructies

inzake bescherming van de kwaliteit en houdbaarheid heeft gehandeld. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende geleverde artikelen.

4.14: Zekerheid en ontbinding bij specifiek gemaakte betalingsafspraken

39. Indien betaling in termijnen (vooraf): Wij zijn gerechtigd gedurende de loop van de overeenkomst bij wanbetaling van de wederpartij of een gegronde vrees daarvoor, de nakoming van onze verplichtingen, zoals nog niet uitgevoerde leveranties en/of opdrachten, op te schorten, de overeenkomst dienaangaande zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden of zekerheid te verlangen voor tijdige betaling. Indien de wederpartij met enige verplichting welke ook, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid, in gebreke is, zijn alle facturen terstond en ineens opeisbaar en zijn wij gerechtigd voor verdere nakomingen van onze verplichtingen deugdelijke zekerheid te verlangen.

40. Indien betaling in termijnen (vooraf): Wij kunnen de levering alleen uitvoeren indien wij in het bezit zijn van een geldige kredietlimiet van onze kredietverzekeringsmaatschappij op het moment van uitlevering, tenzij schriftelijk andere afspraken zijn vastgelegd.

4.15 Conversie

41. Indien enig in deze voorwaarden genoemd, en voor de wederpartij toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft ongewijzigd.

4.16: Toepasselijk recht

42. Alle transacties, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook in geval van transacties met het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden uitsluitend beheerst door het Nederlands Recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.

43. Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats onzer hoofdvestiging.

4.17: Prijsvraag

44. Alle rechten voorbehouden. Indien er een prijsvraag wordt georganiseerd kan niet over de uitslag gecorrespondeerd worden. Slechts één inschrijving per bedrijfsnaam / (rechts)persoon is mogelijk. De winnaar ontvangt persoonlijk bericht.

4.18 Leveringsvoorwaarden

45. Deze website is onderdeel van Kerstpakketten.com. De leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op Kerstpakket.com.

5. Retourprocedure

Zie allereerst hoofdstuk 4.8 Retourzendingen van deze algemene voorwaarden.

De reden van retourzending dient gegrond en redelijk te zijn. De organisatie achter deze webshop beslist of de reden gegrond en redelijk is. Wanneer de organisatie achter de website beslist dat retourzending van een gedeelte van de bestelling of de gehele bestelling gegrond is, dan kunt u retourneren naar een door ons opgegeven adres. De kosten van retour zending zijn voor de koper en de retour gezonden artikelen dienen geretourneerd te worden in de oorspronkelijke verpakking en dienen absoluut niet beschadigd te zijn, ook de originele verpakking(en) niet. De teruggezonden artikelen dienen compleet te zijn en onderdelen of ingrediënten mogen dan ook niet ontbreken of beschadigd zijn. Tevens dienen eventuele handleidingen en andere documentatie in tact te zijn en geretourneerd te worden.

Retourneren is alleen mogelijk in overleg en bij tweezijdige acceptatie. Als pakketten eenmaal besteld en geleverd zijn is retournering enkel nog mogelijk bij bijvoorbeeld schade of ondeugdelijke producten.

Bij vragen verwijzen wij je naar de klantenservice. Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op.